hoş geldiňiz

Biz hakda

2001-nji ýylda döredildi

“Zhongshan Vangood Appliance Mfg Co., Ltd.”elektrik we gaz enjamlary boýunça ýöriteleşdirilen kärhana.Esasy önümlerimizde gaz suw gyzdyryjylary, elektrik suw gyzdyryjylary, gaz ojaklary, gaz otagy gyzdyryjylary, diapazon kapotlary, elektrik janköýerleri we ş.m.

2001-nji ýylda döredilen Foshan Vangood (Hytaý dilinde WANGE) öý enjamlary kärhanasynyň şahamçasy hökmünde Zhongshan şäherindäki iň oňat gaz enjamlary çeşmelerinden peýdalanmak üçin Zhongshan Vangood Appliance Mfg Co., Ltd döredildi. global müşderilerimize has gowy hyzmat bilen önümleriň hili we wagtynda ýetirilmegi.

Habarlar

Habarlar

“Zhongshan Vangood Appliances Mfg Co., Ltd”, çig maldan berk hil ulgamyna, her önümçilik prosesine gözegçilik we synag gözegçiligi, taýýar önümleri soňky gözden geçirmek we kabul etmek.Productshli önümler hünärmen hil barlag işgärleri we hil inersenerleri tarapyndan barlanar we synagdan geçiriler.

 • What are the characteristics of zero cold water gas water heaters?

  Sowuk suwly gaz gyzdyryjylaryň nol aýratynlyklary bar?

  Nol sowuk suw gyzdyryjy ulanylanda sowuk suw öndürmez.Ilki bilen adaty suw gyzdyryjylar üçin kran bilen suw gyzdyryjy arasynda belli bir aralyk bar we turbada sowuk suw galar.Her gezek gyzgyn suw ulananyňyzda ilki bilen sowuk suwuň çykmagyna garaşmaly.Bu agyry nokadyna gönükdirilen nol sowuk suw gyzdyryjy içerde aýlanýan nasos bilen üpjün edilendir we w-da galan sowuk suwy nasoslap biler ...

 • The difference between an electric water heater and a gas water heater?

  Elektrik suw gyzdyryjy bilen gaz suw gyzdyryjysynyň arasyndaky tapawut?

  Döwür bilen deňeşdirip, elektrik suw gyzdyryjylary, gaz suw gyzdyryjylary we gün energiýasy we ş.m. ýaly köp saýlaw bar, haýsysyny has tygşytly we ulanmak has gowy?Aşakdaky hasaplamalara göz aýlalyň!1. Çykdajylary deňeşdirmek Diňe bahadan hasaplanylanda, gaz suw gyzdyryjylary aslynda elektrik suw gyzdyryjylaryndan arzan, ýöne töleýän zadyňyzy alarsyňyz.Highokary we pes gazly gyzdyryjylar, şeýle hem elektrik suw gyzdyryjylary bar.2. Amal deňeşdirmesi ...

 • What are the disadvantages of gas water heaters?

  Gaz suw gyzdyryjylarynyň kemçilikleri näme?

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen adamlaryň ýaşaýyş derejesi we şertleri hem ep-esli gowulaşdy.Mysal üçin, gyşda adamlar öz öýlerinde suwa düşüp bilýärler, gyşda gyzgyn suw almak köp adam üçin uzak däl.Bu gaty kyn zat, ýöne häzirki wagtda suw gyzdyryjylar gaty giňden ýaýran hem bolsa, müňlerçe öýe girip bilmediler, esasanam käbir adamlaryň öýlerinde suw gyzdyryjylary bolmadyk käbir oba ýerlerinde.Althou ...

Içerki
Jikme-jiklikler

img